fbpx

Obchodné podmienky

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY: 

Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je pod obchodným menom  Patrik Čapka, Rohovce 337, 930 30 Rohovce  ičo: 53 282 485 (ďalej len „predávajúci“), a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

1. Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

3. Podnikateľom sa rozumie:

a) osoba zapísaná v obchodnom registri,

b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

d) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

e) Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

4. Predávajúcim je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

5. Tovarom sú všetky produkty označené platnou predajnou cenou a zverejnené na webovej stránke www.partig.sk

6. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj s ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

Kúpna zmluva:

1. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslanie záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatie predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email. V informačnom emaily kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho.

2. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Kupujúcemu je odoslaný originál faktúry, opatrenej odtlačkom pečiatky a podpisom predávajúceho spolu s tovarom.

3. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu kúpnej zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť.

4. Ak sú kupujúcim objednávané služby, tak týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

6. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

7. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.

8. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou tovarov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Informácie pre Spotrebiteľa:

1.    Spotrebiteľ má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia Tovaru. V prípade, že predmetom Kúpnej zmluvy je niekoľko druhou Tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy musí byť Prevádzkovateľovi (ako predávajúcemu) odoslané v lehote uvedenej v tomto odstavci.

2.    Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy, je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny za Tovar, ktorá môže byť znížená ak sú na to splnené zákonné dôvody.

3.    Ak odstúpi Spotrebiteľ od Kúpnej zmluvy ohľadne Tovaru, ktorý vracia Prevádzkovateľovi poškodený a/alebo opotrebovaný, najmä pokiaľ sú odstránené originálne označenia Tovaru(t.j. ceduľky, nálepky a pod.), je Spotrebiteľ povinný Prevádzkovateľovi nahradiť náklady na uvedenie Tovaru do pôvodného stavu.

4.    V prípade odstúpenia Spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy je Prevádzkovateľ povinný vrátiť Spotrebiteľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí Spotrebiteľa odstúpiť od danej Kúpnej zmluvy.

5.    Pokiaľ Spotrebiteľ na základe Kúpnej zmluvy obdržal Tovar tvorený hnuteľnými vecami, je povinný ho bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od danej Kúpnej zmluvy, zaslať späť Prevádzkovateľovi alebo ho odovzdať na adrese prevádzky. Lehota sa považuje za zachovanú aj pokiaľ budú hnuteľné veci odoslané Prevádzkovateľovi najneskôr posledný deň vyššie uvedenej lehoty.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Odoslaním /vytvorením/ svojej objednávky v našom e-shope, dávate súhlas so spracovaním osobných údajov vyplývajúcich zo zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov /GDPR/, ako aj zodpovednosti za ich porušenie a zároveň sa zaväzuje zachovať ochranu takýchto osobných údajov podľa tohto zákona a nariadení EÚ. Týmto sa zaväzujeme, že získané dôverné informácie neposkytneme tretím osobám ani neumožníme prístup tretích osôb k takýmto dôvere získaným informáciam.
Svojou objednávkou potvrdzujete, že Ste osoba staršia ako 16.rokov.
V prípade nejasností nás kontaktujte.
Ďakujeme.
Partig team

Proces objednávania:

1. Objednávka vzniká výberom tovarov kupujúcim v e-shope www.partig.sk, vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a potvrdením procesu objednávania. Pre účely vybavenia objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.

2. Po kliknutí na názov, alebo obrázok produktu v týchto kategóriách, sa Vám otvorí detailný popis produktu spolu s informáciou o balení a cene. (Sme platcovia DPH). Ceny sa zobrazujú spolu s DPH.

Kliknutím na tlačidlo “Späť” alebo na iné kategórie sa môžete vrátiť o úroveň späť alebo vstúpiť do nasledujúcej produktovej kategórie.

3. Ak máte záujem o kúpu produktu, kliknite na tlačidlo “Košík”. Produkt bude následne označený vo vašej objednávke. V prípade každého produktu si môžete vybrať spomedzi rôznych balení a množstiev. Ak máte záujem o objednávku viac než jedného produktu, označte presne žiadané množstvo.  Pokiaľ výrobok už poznáte, objednávku môžete zrealizovať aj na hlavnej stránke, nie je potrebné prehľadávanie všetkých detailov produktu.

Označené produkty budú prenesené do koša, kde je presne zobrazená aj výška objednávky.

V prípade špeciálnych alebo akciových výrobkov, cenu výrobku systém vypočíta automaticky. Pred ukončením a odoslaním objednávky máte možnosť ju ešte raz skontrolovať a v prípade potreby vykonať zmeny.

4. Kliknutím na “Košík” sa objaví objednávací formulár. Tu je potrebné vyplniť pole s Vašimi údajmi, napr. meno, dodacia adresa, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mail. Do pola “Poznámky” napíšte zvolenú formu platby.

Odoslaním objednávky akceptujete “Podmienky nákupu”. Kliknutím na tlačidlo “Odoslať objednávku” bude Vaša objednávka ukončená a následne dostanete potvrdenie objednávky na označenú e-mailovú adresu.  Tento e-mail nie je potvrdením o kúpe tovaru. Kupujúci  tiež odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a berie na vedomie, že odoslaná objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.

5. Objednané produkty dostanete za niekoľko dní.

6. MINIMÁLNA HODNOTA OBJEDNÁVKY: Nie je stanovená. Platbu môžete vykonať buď na dobierku poštou, alebo bankovým prevodom, prípadne osobne v našom sklade /viď. kontakt/. Prosím, napíšte poznámku na objednávací formulár a pri vykonaní prevodu označte číslo objednávky. V prípade záujmu, si môžete vyzdvihnúť produkty osobne v našom obchode Partig,  Rohovce 125, Rohovce.

Obchodne meno: Patrik Čapka

Adresa: Rohovce 125, 930 30 Rohovce

Tel: 0908 527 854

6.B:

Uvedené ceny sú podľa platného cenníka aktuálnej doručovacej služby.

Ceny produktov neobsahujú výdavky spojené s ich dodaním.

6.C:

 Ponuku dopravy spracujeme podľa hmotnosti a velkosti produktu. Budeme Vás kontaktovať po zadaní objednávky.

7. V deň expedovania objednávky, Vám zatelefonujeme akou formou bude objednávka doručená, alebo pošleme e-mail, ktorý bude obsahovať podrobnosti o doručení.

8.  Balíky dodávame GLS  general logistics systems slovakia s.r.o.  kurierskou službou, ktorá zabezpečí dodanie v čo najkratšom možnom termíne  na označenú adresu. Prosím, dbajte na to, aby ste označili adresu na ktorej, Vy, alebo člen Vašej rodiny, alebo poverená osoba môže balík prevziať v tomto čase. Pokiaľ bolo prvé dodanie neúspešné, doručovacia služba sa pokúsi o opakovanú dodávku nasledujúci deň. Máme dobré skúsenosti s dodávkou tovaru až k zákazníkovi.

9. Reklamácie a nespokojnosť zákazníkov prijímame osobne, telefonicky, e-mailom. Po dohode so zákazníkom odstránime nedostatky, prípadne iné požiadavky, resp. vrátenie tovaru. Vrátenie, resp. výmenu tovaru vybavíme osobne so zákazníkom, ktorý sa vopred telefonicky ohlási a popíše dôvod reklamácie. V prípade takýchto situácii nemáme najmenšie námietky pri vrátení plnej sumy – ak je reklamácia objektívna a chyba na našej strane.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte:

 

Otváracie hodiny : Po-Pi: od 7:30 do 18:00 hod.

So: 8:00 do 12:00 hod.

E-mail:

Patrik@partig.sk

Tel.: +421 908 527 854